Privacyvoorwaarden

Privacyreglement Pinkstergemeente Jozua

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de Pinkstergemeente Jozua internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).


1. Toelichting op het Reglement

Pinkstergemeente Jozua mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Pinkstergemeente Jozua de plicht om haar leden:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Pinkstergemeente Jozua worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Pinkstergemeente Jozua vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Pinkstergemeente Jozua in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Pinkstergemeente Jozua expliciet om uw toestemming moet vragen.


2. De persoonsgegevens die Pinkstergemeente Jozua gebruikt en het doel van het gebruik

Pinkstergemeente Jozua verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u lid wordt of bent van
Pinkstergemeente Jozua, de website bezoekt, een werknemer of vrijwillger van
Pinkstergemeente Jozua bent, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Pinkstergemeente Jozua of via het contactformulier contact met ons opneemt. Pinkstergemeente Jozua verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer u een pasfoto toevoegt op onze ledenwebsite verwerken wij dit ook. Tijdens gesprekken met leden maakt Pinkstergemeente Jozua aantekeningen waarin persoonsgegevens kunnen voorkomen. Deze gegevens stellen ons in staat om:

• de ledenadministratie van Pinkstergemeente Jozua financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• leden of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is.


IP-adressen/cookies

Pinkstergemeente Jozua houdt IP-adressen bij van (potentiele) leden die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) leden zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.


3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Pinkstergemeente Jozua verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Pinkstergemeente Jozua-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Pinkstergemeente Jozua met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Pinkstergemeente Jozua verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Pinkstergemeente Jozua worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Pinkstergemeente Jozua beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
 • de medewerkers van Pinkstergemeente Jozua hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Pinkstergemeente Jozua verstrekte persoonsgegevens;
 • Pinkstergemeente Jozua heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Pinkstergemeente Jozua hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Pinkstergemeente Jozua zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op leiding@pgjozua.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Pinkstergemeente Jozua.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Pinkstergemeente Jozua opnemen en probeert Pinkstergemeente Jozua er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Pinkstergemeente Jozua ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Pinkstergemeente Jozua.

Privacyreglement Pinkstergemeente Jozua versie maart 2018