Statuten van de gemeente

ARTIKEL 1. NAAM EN ZETEL

a. Het kerkgenootschap, dat een gemeente van Jezus Christus en een Nieuw-Testamentische gemeenschap van gelovigen is, - dat hierna genoemd wordt "de gemeente" - draagt de naam: Stichting Pinkstergemeente Jozua

b. Zij is gevestigd te Nijmegen

c. De gemeente is aangesloten bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, hierna te noemen VPE.

ARTIKEL 2. GRONDSLAG

De gemeente erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God en aanvaardt derhalve de Bijbel als grondslag voor het functioneren van de gemeente. De gemeente onderschrijft de Geloofsbasis van de VPE.

ARTIKEL 3. DOEL

a. De gemeente stelt zich ten doel het vervullen van de grote opdracht van Jezus Christus door er op uit te gaan om alle volkeren te maken tot Zijn discipelen

b. De gemeente tracht haar doel te bereiken door onder andere:

a. het houden van samenkomsten;

b. het voorleven en uitdragen van een persoonlijke relatie met Jezus Christus;

c. jeugd- en kinderwerk;

d. het houden van bijbelstudiekringen;

e. het houden van gebedskringen;

f. het geven van godsdienstonderwijs;

g. het verlenen van pastorale- en diaconale zorg;

h. alle andere wettige en passende middelen.

ARTIKEL 4.GELDMIDDELEN

a. De geldmiddelen van de gemeente bestaan onder andere uit: bijdragen der deelnemers , inzamelingen tijdens de zondagsdienst, erfstellingen, legaten, schenkingen, giften en overige baten.

b. Het kerkgenootschap ondersteunt rechtspersonen dan wel natuurlijke personen die beantwoorden aan het doel omschreven in artikel 3 van deze statuten.

ARTIKEL 5. REKENING EN VERANTWOORDING

a. De penningmeester legt ieder jaar, uiterlijk in de maand maart, rekening en verantwoording af van het gevoerde financiële beheer van de gemeente. Het boekjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.

b. De financiële administratie met de bijbehorende stukken, alsmede de aanwezigheid van de aan de gemeente toebehorende goederen en geldmiddelen, worden tevoren door een kascommissie gecontroleerd.

c. De kascommissie bestaat uit minimaal twee personen en wordt jaarlijks door het bestuur benoemd.

ARTIKEL 6. BESTUUR

a. Het bestuur is belast met het bestuur van de gemeente en bestaat uit tenminste drie personen, waaronder een voorzitter en een secretaris en een penningmeester.

b. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.

c. Het bestuur bestaat uit meerdere oudsten. Vanuit het bestuur wordt een van de oudsten aangewezen als voorzitter van het bestuur. Het bestuur kan ook nog bestaan uit: diakenen, een voorganger en door het bestuur aangestelde personen ter ondersteuning van het bestuur.

d. Leden van het bestuur worden op voordracht van het bestuur gekozen vanuit de deelnemers van de gemeente. Een voorganger kan echter ook van buiten de gemeente worden benoemd.

e. Een bestuurslid wordt benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij bij aanstelling anders wordt bepaald. 

f. Een lid van het bestuur kan ten allen tijde zijn functie neerleggen. Voorts eindigt het lidmaatschap van het bestuur door, een eventueel bij aanstelling overeengekomen zittingsduur, door overlijden of door ongevraagd ontslag.

g. Ongevraagd ontslag kan door het bestuur plaatsvinden, indien:

1 op grond van de Bijbel de wandel van het betreffende bestuurslid onbetamelijk wordt geacht;

2. indien het betreffende bestuurslid in strijd handelt met de belangen van de gemeente in haar geheel of van een of meer van haar deelnemers in het bijzonder

3. wegens andere zwaarwegende redenen.

ARTIKEL 7. BEVOEGDHEDEN BESTUUR

a. De voorzitter en de secretaris gezamenlijk vertegenwoordigen de gemeente in en buiten rechte en zijn na een besluit daartoe door het bestuur bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen die het bestuur in het belang van de gemeente acht.

b. De stichting wordt vertegenwoordigd door minimaal twee gezamenlijk handelende bestuursleden, zijnde de voorzitter en de penningmeester of de voorzitter en de secretaris.

ARTIKEL 8. BESTUURSVERGADERINGEN

a. Het bestuur vergadert zo dikwijls dit nodig wordt geacht, doch tenminste acht maal per jaar.

b. In principe worden besluiten in het bestuur genomen met algemene stemmen. 

c. Indien geen eenstemmigheid kan worden bereikt, wordt over een besluit gestemd, waarbij elk bestuurslid een stem heeft. Een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, mits drie vierde van de bestuursleden aanwezig is. Indien de stemmen staken, zal de voorzitter de beslissende stem hebben.

ARTIKEL 9. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Alles wat de gemeente betreft, en dat niet geregeld is in deze statuten of nog verdere uitwerking behoeft, wordt geregeld in een huishoudelijk reglement dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met deze statuten.

ARTIKEL 10. WIJZIGING VAN DE STATUTEN

a. Deze statuten kunnen ten allen tijde op voorstel van het bestuur worden gewijzigd na toetsing op de vergadering van deelnemers.

b. Het voorstel tot wijziging wordt tenminste twee weken voor de vergadering aan de deelnemers aangeboden.

ARTIKEL 11. OPHEFFING OF FUSIE VAN DE GEMEENTE

a. Tot opheffing van de stichting of tot fusie met een gelijkgezinde stichting kan op voorstel van het bestuur worden besloten na toetsing op de vergadering van deelnemers.

b. Vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij door de vergadering van deelnemers op voordracht door het bestuur een of meer personen worden benoemd als liquidateurs.

c. Het eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een of meer rechtspersonen of gemeenschappen, die een doel beogen gelijk of nagenoeg gelijk aan dat van de stichting, welke door de vergadering van deelnemers worden aangewezen op voordracht van het bestuur.

ARTIKEL 12. SLOTBEPALING

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur.

Voor de eerste maal worden tot bestuursleden benoemd: 

1. de heer N.J.J. Selders, de comparant onder 1, als voorzitter;

2. de heer J.J.M. van Oostveen, de comparant onder 3, als secretaris 

3. de heer P. Smit, als penningmeester en

4. de heer R.S. Victoria, de comparant onder 2, als gewoon bestuurslid.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De wettelijk verplichte identificatie heeft op de voorgeschreven wijze plaatsgehad. 

WAARVAN AKTE IS VERLEDEN TE MALDEN

op de datum in het hoofd van deze vermeld. Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris ondertekend