Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

van de

PINKSTERGEMEENTE "JOZUA" te NIJMEGEN

INHOUD

1

Bijbelse criteria voor LEIDINGGEVENDEN

2

2

Taken en verantwoordelijkheden van LEIDINGGEVENDEN

3

2.1

Oudste

3

2.2

Voorganger

3

2.3

Diaken

3

2.4

Bestuurlijke functies binnen de LEIDING

4

2.4.1

Voorzitter

4

2.4.2 

Secretaris

4

2.4.3

Penningmeester

4

3

Aanstellen en Ontslag/Aftreden van AMBTSDRAGERS

4

3.1

Aanstelling medewerkers en compensatie

4

3.1.1

Aanstelling in loondienst; arbeidscontract

4

3.1.2

In dienst als zelfstandige (ZZP-er)

4

3.1.3

Vrijwilligers

4

3.1.4

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

5

3.2

Ontslag en/of aftreden AMBTSDRAGERS

5

4

LEDEN en VASTE BEZOEKERS

5

5

Algemene Ledenvergadering (ALV)

5

5.1

Frequentie

5

5.2

Oproep en agenda

6

5.3

Stemrecht en stemmingen

6

6

Financiën en eigendommen

6

6.1

Begroting/budget en goedkeuring

6

6.2

Financiële rapportage

6

6.3

Kascommissie: aanstelling en taak

6

6.4

Bevoegdheden LEIDING

6

6.5

Bevoegdheden en verplichtingen afdelingsleiders

7

7

Doop en Avondmaal

7

7.1

Doop

7

7.2

Heilig Avondmaal

7

8

Tucht

7

9

Beëindiging lidmaatschap

7

10

Wijzigingen Huishoudelijk Reglement

7

11

Slotbepaling

7

7. 7

In het algemeen zal in het onderstaande bij functievermeldingen volstaan worden met 'hij', ook wanneer de functie door een vrouw wordt vervuld.

 

1. Bijbelse criteria voor LEIDINGGEVENDEN

 

Voor LEIDINGGEVENDEN geldt dat zij volwassenheid in hun christen-zijn moeten hebben bereikt. Dat uit zich in het feit:

 • dat de vrucht van de Geest in hen zichtbaar is (bijvoorbeeld Gal 5:22 HSV: Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.)
 • dat er één of meer gaven van de Geest in hen zichtbaar zijn (bijvoorbeeld 1 Kor 12:8-10 HSV: Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.)
 • dat deze vrucht en gaven in hen leiden tot het actief dienen van God en de gemeente, om daarmee de gemeente te stichten, te hoeden, op te bouwen, richting te geven en te helpen om uit te reiken.

De PG Jozua kent de volgende criteria omtrent oudsten:

 • Volgens Galaten 3:28 is het in Christus geen issue meer of men man of vrouw is, want allen zijn één in Christus (Gal 3:28 HSV: Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus);
 • Een alleenstaande vrouw / man kan de taak van oudste vervullen mits zij aan de gestelde Bijbelse criteria voldoen;
 • Een getrouwde man moet, wanneer hij aan de criteria voldoet, ook de volledige ondersteuning in deze taak krijgen van zijn vrouw. Deze vrouw wordt niet automatisch ook oudste, alleen als zij ook aan de criteria voldoet en deze taak ook wil vervullen;
 • Een getrouwde vrouw kan alleen oudste zijn indien de man ook oudste is omdat zij onder het gezag van de man valt;
 • Gaat een ongetrouwde oudste trouwen dan wordt hij/zij in een onderling overeengekomen periode vrijgesteld in de taak van oudste;
 • Een oudstenechtpaar zal één stem vertegenwoordigen in oudstenvergaderingen.

Oudsten worden in de bijbel ook “opzieners” genoemd. De bijbel geeft speciale criteria voor oudsten en diakenen:

Oudste (zie bijvoorbeeld: Titus 1:6-9 HSV; 1 Tim 3:2-7 HSV; 1 Petr. 5:2,3 HSV)

 • Hij moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, en gelovige kinderen hebben, die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid.
 • Hij moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis van God.
 • Hij moet niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan de wijn, niet vechtlustig, niet uit zijn op oneerlijke winst.
 • Hij moet gastvrij zijn, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst.
 • Hij moet zich houden aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen.
 • Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden, in alle waardigheid.
 • Hij mag niet een pas bekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt.
 • Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt.
 • De kudde van God hoeden die bij u is en daar toezicht ophouden, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig;
 • Niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn.

Diaken (zie bijvoorbeeld 1 Tim 3:8-10,12 HSV)

 • De diakenen moeten evenzo eerbaar zijn, niet met twee monden spreken, niet verzot zijn op veel wijn, niet uit zijn op oneerlijke winst,
 • Het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten.
 • Ook zij moeten eerst beproefd worden; daarna mogen zij dienen, als zij onberispelijk zijn.
 • De diakenen moeten mannen van één vrouw zijn, die goed leiding geven aan hun kinderen en aan hun eigen huis.

2. Taken en verantwoordelijkheden van LEIDINGGEVENDEN

2.1 Oudste

 • De oudste is belast met de leiding van de GEMEENTE.
 • Hij geeft leiding en geestelijke sturing aan één of meerdere afdelingen.
 • Hij rapporteert regelmatig in de vergadering over de afdelingen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen.
 • Hij ziet erop toe dat de GEMEENTE een door God gegeven koers aanhoudt.
 • Hij draagt zorg voor vrede (bijvoorbeeld 1 Kor 14:33 HSV: Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen.) en stimuleert de geestelijke groei en het geestelijk welzijn van de GEMEENTE.
 • De oudsten zijn verantwoordelijk voor een jaarlijks evaluatiegesprek met de voorganger.

2.2 Voorganger

 • De voorganger is oudste.
 • Hij zorgt dat zijn mede-oudsten voldoende coaching en toerusting ontvangen om hun taken goed uit te kunnen voeren.
 • Tevens is hij verantwoordelijk voor een jaarlijks evaluatiegesprek met de oudsten en diakenen.
 • Hij is voorzitter van elke gemeentevergadering, tenzij hij deze taak delegeert.

2.3 Diaken

Terwijl de oudsten meer de nadruk hebben op de geestelijke leiding van de GEMEENTE, hebben de diakenen een meer operationele, praktische functie. Daarbij kan men denken aan:

 • Algemeen: diaconaat: de zorg voor weduwen, wezen, hulpbehoevenden, zoals zieken, bejaarden, gehandicapten, zorg rond sterven, asielzoekers, financiële hulpverlening, etc.
 • Financiën: de boekhouding, inzamelingen, planning en controle.
 • Bijeenkomsten: zaalinrichting, planning, aanbidding, vertaling, audio/visuele diensten, sprekers, catering etc.
 • Communicatie: website (intern en extern), media, contactblad, mededelingen etc.
 • Gebouwbeheer: kostersfunctie, contact met verhuurder, reservering
 • Administratie: adressenbestand, documentenbeheer, ondersteuning vergaderingen van de LEIDING en de Algemene Ledenvergadering ( ALV )
   

Een diaken geeft leiding aan één of meerdere afdelingen. Hij rapporteert regelmatig in de LEIDING over deze afdelingen.

2.4 Bestuurlijke functies binnen de LEIDING

Alle bestuurlijke functies binnen de LEIDING mogen alleen door een oudste of diaken worden uitgevoerd.

 1. 2.4.1 Voorzitter

De voorzitter leidt de vergaderingen van de LEIDING zowel als de ALV. Hij is (eind)verantwoordelijk voor de agenda en het vaststellen van de notulen/ verslagen.

  1. 2.4.2 Secretaris

De secretaris houdt tijdens iedere vergadering van de LEIDING aantekeningen bij van het besprokene, acties en besluiten en legt dit vast in notulen, die ter kennis gebracht worden van de LEIDING en ter goedkeuring in de volgende vergadering worden voorgelegd. De secretatis zorgt dat er tijdens de ALV notulen worden gemaakt, deze taak mag gedelegeerd worden. De notulen van de ALV worden ook ter kennisname en goedkeuring aan de ALV aangeboden.

  1.  2.4.3 Penningmeester

De penningmeester voert in samenwerking met de boekhouder(s) de financiële administratie. In februari legt hij een conceptrekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar voor aan de LEIDING, die deze laat controleren door een kascommissie. Hij houdt de LEIDING ook tussentijds op de hoogte van de financiën.

 

3. Aanstellen en Ontslag/Aftreden van AMBTSDRAGERS

Een vacature ontstaat als het aantal AMBTSDRAGERS minder is dan het statutair minimum aantal of wanneer er vanuit de LEIDING behoefte is aan uitbreiding van de LEIDING. Hiervoor wordt de volgende procedure gevolgd:

 1. De LEIDING zoekt in gebed en vasten naar de wil van de Heer over hoe de vacature(s) in te vullen.
 2. Er wordt gezocht naar één of meer personen binnen de GEMEENTE die voldoen aan het betreffende profiel (zie hoofdstuk 1 van dit Huishoudelijk Reglement). In geval van een voorganger kan ook uitgezien worden naar een persoon van buiten de GEMEENTE.
 3. Er zal met deze personen vertrouwelijk worden gesproken en er zal aan hen gevraagd worden om na te gaan of de Heer hen hierin wil bevestigen.
 4. Indien deze personen hierin bevestigd worden zal er vanuit de LEIDING een voorstel worden gedaan naar de GEMEENTE.
 5. Wanneer er geen gegronde bezwaren worden aangegeven door de GEMEENTE vindt bevestiging plaats in het midden van de GEMEENTE door handoplegging.

3.1 Aanstelling medewerkers en compensatie

3.1.1 Aanstelling in loondienst; arbeidscontract

In specifieke gevallen kan een medewerker in loondienst worden aangesteld. Daartoe wordt voor een arbeidscontract opgesteld waarin aard en duur van de aanstelling, aantal uren per week en compensatie worden vastgelegd. De loonbetalingen en afdracht van loonheffingen worden door een extern administratiekantoor uitgevoerd.

3.1.2 In dienst als zelfstandige (ZZP-er)

Ook kan de LEIDING besluiten iemand als zelfstandige in te huren. Deze dient dan wel een verklaring van de belastingdienst te kunnen overleggen zodat er geen aanspraken op de GEMEENTE gemaakt kunnen worden en de fiscale status van de ZZP-er duidelijk is.

3.1.3 Vrijwilligers

Het merendeel van de medewerkers zal als vrijwilliger bij de GEMEENTE betrokken zijn. Vergoedingen aan deze medewerkers zullen bestaan uit onkostenvergoedingen voor werkelijk gemaakte kosten voor het uitvoeren van de taak. Deze declaraties dienen, voorzien van betalingsbewijzen, via de afdelingsleiders te worden ingediend. De declaraties zijn gehouden aan de beperkingen zoals in Artikel 8.5 van dit Huishoudelijk Reglement beschreven. Een declaratieformulier staat op de website of is verkrijgbaar via de secretaris.

3.1.4 Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voor een aantal functies binnen de GEMEENTE is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Dit wordt nader uitgewerkt in een Veiligheids-en Preventiebeleid.

 1. 3.2 Ontslag en/of aftreden AMBTSDRAGERS

Het staat een AMBTSDRAGER vrij om zijn functie neer te leggen. Daarnaast kan ongevraagd ontslag plaatsvinden volgens artikel 6.f van de Statuten. Hiervoor is een 2/3 (twee derde) meerderheid in de LEIDING vereist.

 

4. LEDEN en VASTE BEZOEKERS

De GEMEENTE kent een registratie als LID en VASTE BEZOEKER. Minderjarige gezinsleden van LEDEN zijn automatisch lid. Wanneer zij meerderjarig worden kunnen zij aangeven al dan niet zelfstandig lid te willen worden.

Iemand geeft aan toe te willen treden tot de GEMEENTE door het invullen van een aanvraagformulier lidmaatschap. Op basis hiervan volgt een kennismakingsbezoek door twee oudsten, bij voorkeur een man en een vrouw. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod: persoonlijke omstandigheden, geloof en bekering en wederzijdse verwachtingen van het lidmaatschap. Door het invullen en ondertekenen van een aanvraagformulier verklaart een aspirant LID de geloofsbelijdenis van de Pinkstergemeente Jozua te onderschrijven.

De GEMEENTE verwacht van een LID:

 • Dat hij zich in eerste instantie laat onderwijzen in de eigen GEMEENTE en de onderlinge bijeenkomsten. (bijvoorbeeld Hebr. 10:24,25).
 • Dat hij zich bij een huiskring voegt.
 • Dat hij naar vermogen geestelijk en praktisch omziet naar mede gemeenteleden.
 • Dat hij naar vermogen de GEMEENTE geestelijk zal steunen door zich uit te strekken naar een taak, functie, ambt of bediening.
 • Dat hij naar vermogen de GEMEENTE financieel zal steunen.
 • Dat hij het gezag van de LEIDING erkent.
 • Dat hij zich onderwerpt aan vermaning en tucht indien deze nodig mochten blijken (zie hiervoor bijvoorbeeld: 1 Thess. 5:12 en Hebr. 13:17).

Het LID mag van de GEMEENTE verwachten:

 • Dat de LEIDING haar herderlijke taak vervult (bijvoorbeeld 1 Petr. 5:1-3).
 • Dat hij door de LEIDING wordt ingedeeld in een huiskring.
 • Dat hij wordt opgenomen in de gemeenschap conform het doel dat de gemeente zich gesteld heeft in de statuten.

Alvorens een LID onderwijzende taken kan verrichten binnen de gemeente, wordt er in principe een kennismakingsperiode van een half jaar in acht genomen.

 

5. Algemene Ledenvergadering (ALV)

5.1 Frequentie

Ten minste 1x per jaar vindt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. De jaarlijkse ALV dient te worden gehouden in het eerste kwartaal van het jaar. Andere ALV’s worden gehouden zo dikwijls als de LEIDING dit wenselijk acht.

Op schriftelijk verzoek, met opgave van de te behandelen onderwerpen, van tenminste 25 van de stemgerechtigde LEDEN is de LEIDING verplicht tot het bijeenroepen van een ALV, te houden binnen vijf weken na indiening van het verzoek. Indien het verzoek in de periode juni – augustus wordt ingediend, dan mag – vanwege de zomervakantie – de LEIDING er voor kiezen om de ALV niet binnen vijf maar binnen acht weken bijeen te roepen.

 1.  5.2 Oproep en agenda

De LEIDING is verplicht minstens twee weken van te voren een oproep (schriftelijk of email) te doen uitgaan naar alle LEDEN, met een agenda van de te behandelen onderwerpen. In de jaarvergadering komen onder meer de volgende zaken aan de orde:

 • Jaaroverzicht en mededelingen uit de afdelingen;
 • Financieel overzicht van het afgelopen jaar;
 • Presentatie begroting lopende jaar.

5.3 Stemrecht en stemmingen

LEDEN en VASTE BEZOEKERS hebben stemrecht. Minderjarige gezinsleden van LEDEN hebben geen stemrecht. Wanneer zij meerderjarig worden kunnen zij aangeven al dan niet zelfstandig lid te willen worden met stemrecht.

Onderwerpen die ter stemming worden voorgelegd dienen tevoren als zodanig op de agenda aangeduid te zijn. Voor het bekrachtigen van een dergelijk voorstel dient 2/3 (twee derde) van de stemgerechtigden aanwezig te zijn. Een voorstel is aangenomen als 3/4 (drie vierde) van de uitgebrachte stemgerechtigden het voorstel onderschrijft. Wanneer er niet voldoende stemgerechtigden aanwezig zijn wordt binnen vijf tot acht weken een nieuwe vergadering belegd. Zijn er tijdens deze tweede vergadering wederom niet voldoende stemgerechtigden aanwezig dan zal de LEIDING het door hen vooraf bekend gemaakte besluit nemen. Stemming over zaken gebeurt door middel van hand opsteken, over personen gebeurt dit schriftelijk. Indien stemgerechtigden verhinderd zijn kunnen zij tevoren schriftelijk (is ook email) hun stem aan de LEIDING kenbaar maken. Op deze wijze ingebrachte stemmen zullen worden geteld als aanwezige stemgerechtigden.

 

6. Financiën en eigendommen

6.1 Begroting/budget en goedkeuring

Voor het einde van het lopende boekjaar wordt door de penningmeester een begroting voor het volgende boekjaar opgesteld. Deze dient uiterlijk op 31 december van het lopende boekjaar door de LEIDING goedgekeurd te worden, en in de ALV in het volgende jaar gepresenteerd te worden.

 1. 6.2 Financiële rapportage

Hier wordt verwezen naar Artikel 5 van de Statuten.

 1. 6.3 Kascommissie: aanstelling en taak

De kascommissie bestaat uit minstens twee LEDEN en wordt tijdens de jaarvergadering door de ALV voorgedragen aan de GEMEENTE. De kascommissieleden dienen geen leden van de LEIDING te zijn. De kascommissie krijgt na de jaarafsluiting door de penningmeester inzage in de boekhouding en controleert of boekingen onderbouwd zijn met de nodige bescheiden. Tevens controleert de commissie de banktegoeden en eventuele contante tegoeden. De kascommissie rapporteert tijdens de ALV.

De kascommissie is tevens belast met de jaarlijkse controle van de goederen die op de balans geactiveerd zijn.

 1. 6.4 Bevoegdheden LEIDING

Uitgaven door individuele leden van de LEIDING die een investeringskarakter hebben (dus geen exploitatie kosten) en die een bedrag van € 150,- te boven gaan dienen in de leidingvergadering ter goedkeuring voorgelegd te worden. De LEIDING kan financiële verplichtingen aangaan ter grootte van 20 procent van het bruto jaarinkomen van het afgelopen jaar. Daarboven moeten besluiten worden bekrachtigd door de Algemene Leden Vergadering (ALV). Voor de aankoop van onroerend goed namens de GEMEENTE en het aangaan van geldleningen ten laste van de GEMEENTE moet de goedkeuring van de ALV verkregen zijn.

 1. 6.5 Bevoegdheden en verplichtingen afdelingsleiders

Afdelingsleiders dienen uitgaven, die niet binnen het budget vallen, altijd aan de LEIDING voor te leggen. Ook bedragen die hoger zijn dan een bedrag van € 150,- maar binnen het budget vallen dienen aan de LEIDING ter goedkeuring te worden voorgelegd.

 

7. Doop en Avondmaal

Wij verwijzen voor de Bijbelse onderbouwing van doop en avondmaal naar de geloofsbelijdenis van de VPE.

 1. 7.1 Doop

Wanneer iemand zich wil laten dopen, maakt hij dit kenbaar aan de LEIDING. De doop vindt plaats na overleg met de LEIDING, bij voorkeur nadat het door de LEIDING georganiseerde dooponderwijs gevolgd is.

 1. 7.2 Heilig Avondmaal

Aan het avondmaal mag je deelnemen als je belijdt dat Jezus Heer is en met je hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt.

 

8.Tucht

Doel van de tucht is: door in liefde een persoon te wijzen op fouten in leer en/of leven, deze te brengen tot schuldbelijdenis en herstel van een zuivere relatie met zijn Heer. Voor de toe te passen procedure zie Matth.18:15-17. Tijdens de procedure zal hij geen werk in de GEMEENTE mogen doen.

 

9. Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap kan worden beëindigd op verzoek van het LID of VASTE BEZOEKER. Het lidmaatschap kan worden beëindigd door de LEIDING als het LID of de VASTE bezoeker zich niet meer wil onderwerpen aan de LEIDING of afstand neemt van de geloofsbelijdenis.

 

10. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement

Dit Huishoudelijk Reglement kan te allen tijde op voorstel van de LEIDING worden gewijzigd na bekrachtiging door de ALV. Het voorstel tot wijziging wordt tenminste twee weken voor de ALV aan de LEDEN en VASTE BEZOEKERS aangeboden.

 

11. Slotbepaling

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld te Nijmegen, 2 maart 2015 door de hieronder genoemde LEIDING:

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester: